Optagelseskriterier

 • Kvinden skal være udsat for fysisk og/eller psykisk vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- og samlivsforhold
 • Kvinden skal være selvhjulpen
 • Kvinden skal kunne tage vare på sine eventuelle medbragte børn
 • Kvinden må ikke have et ubehandlet misbrug eller en ubehandlet psykisk lidelse
 • Hvis der allerede er foranstaltninger i hjemmet, ønskes dette oplyst, så det kan indgå i vurderingen af, hvorvidt krisecentret er det rette tilbud

Visitationsprocedure

Henvendelse til Viborg Krisecenter bør, hvis det er muligt, ske telefonisk i første omgang, med henblik på at høre om vi har en ledig plads.

Er der en ledig plads, og personalet vurderer, at der er basis for en egentlig visitationssamtale, vil kvinden blive indbudt til samtale.

Indflytning kan finde sted, hvis ovennævnte kriterier vurderes opfyldt.

 

Metoder og faglige tilgange

I samarbejde med kvinden opsættes der løbende mål for opholdet på krisecenteret. Det er disse mål, der danner udgangspunktet for arbejdet.

På Viborg Krisecenter benytter vi os af metoden SMART-mål.

Det overordnede mål er altid at hjælpe kvinden til et liv uden vold. For de fleste betyder det et brud med ægtefællen/samleveren. Fælles for alle handler det om, at hjælpe kvinderne til en afklaring omkring deres fremtid.

Opfølgning

Der følges løbende op på målene, hvilket foregår i samtaler mellem kontaktpersonen og kvinden.

Anerkendende tilgang

På Viborg Krisecenter arbejder vi empowerment-orienteret. Det betyder, at vi vægter den anerkendende tilgang højt og har stor fokus på relationsarbejdet med kvinder og børn.

Forståelsesramme

I samtalerne med kvinderne benytter vi Eva Lundgrens "voldsspiral" som forståelsesramme. Det hjælper kvinderne til at få indsigt i, at volden har stor indflydelse på et menneskes liv, og at der sker forandringer med den enkelte, som vedkommende ikke selv er herre over.

Metoder

På Viborg Krisecenter anvender vi KRAP - kognitiv ressourcefokuseret anerkendende pædagogik.

Hensigten med KRAP er at få metoder og redskaber, der sikrer, at vi i praksis kan arbejde ud fra et anerkendende og ressourcefokuseret syn, som respekterer det enkelte menneskes egen konstruktion af verden.

Viborg Krisecenters målsætning er at styrke kvindens ressourcer og selvværd gennem samtaler, således at hun bliver bedre til at træffe selvstændige beslutninger for sig selv og sine børn.

Mind Mapping er en metode til at skabe huskekort eller mentale kort, over f.eks. opgaver og alt muligt andet, som man ønsker at have et overblik over.

Teknikken er simpel og går ud på, at man udarbejder et mønster, gerne bestående af både billeder, farver og tekst.

NADA bruges som et led i bl.a. krisebehandling, stresslindring, personlig udvikling og håndtering af følelser.

NADA er en recovery-metode og et vigtigt supplement til samtaler og personlig udvikling.

NADA reducerer en række symptomer, som f.eks. stress, søvnproblemer, angst, fysisk og psykisk uro, aggressiv adfærd, hyperaktiv adfærd og koncentrationsbesvær.

På Viborg Krisecenter er målsætningen bl.a. at styrke kvindens ressourcer og selvværd, så hun bedre kan vurdere sin situation og træffe selvstændige valg for fremtiden.

Tværfagligt samarbejde

Viborg Krisecenter tilstræber en høj grad af samarbejde med den voldsramte kvindes hjemkommune og vægter dette tværfaglige samarbejde højt.

Efter individuelt behov etableres der også samarbejde med relevante personer inden for de forskellige professionelle sektorer, som f.eks.

 • Socialforvaltningen
 • Familieafdelingen
 • Politiet
 • Borgerservice
 • Familieretshuset
 • Læge
 • Sundhedsplejerske
 • Folkeskole
 • Daginstitutioner mv.

Derudover vurderes det sammen med kvinden, om det er relevant at inddrage det private, nære netværk.

 

Døgntakst

Viborg Krisecenters tilbud om ophold og hjælp ydes efter SEL §109, og afregnes med en døgntakst, der i 2024 er fastsat til kr. 2.182,00 for en kvinde med max. 3 børn.
Hvis kvinden har over 3 børn, indskrives familien på dobbelttakst.

Der er statsrefusion på 50 procent.
Døgntaksten faktureres af Viborg Kommune til kvindens hjemkommune.

 

Kostbetaling

Viborg Krisecenter opkræver kvinden betaling for kost.

Taksten udgør på 1. april 2023:

Voksne: kr. 50,00/døgn

Børn: kr. 30,00/døgn

Beregning og opkrævning af eventuel egenbetaling foretages af kvindens hjemkommune.

 

Revisorgodkendte døgntakster

De godkendte døgntakster - de revisorpåtegnede erklæringer - vil være tilgængelige her på siden efterhånden som de bliver godkendt.

Tilsynsrapporter

Her kan du finde tilsynsrapporter vedr. krisecenteret