Værdigrundlag

Velkommen

Ethvert menneske er unikt.
Alle mennesker er uanset race, køn, social status, religion og livsvilkår ligeværdige og har en værdifuld rolle i samfundet.
Mennesket har behov for kærlighed – tryghed – omsorg – respekt – tilgivelse og stimulering for at udvikle sig optimalt.

Vi arbejder ud fra Viborg kommunes værdisæt - mangfoldighed, ordentlighed, dygtighed og mod er nøgleordene.

På Viborg krisecenter udmønter det sig på følgende måde:

For kvinder og børn = beboere.
I mødet med beboere, som har været udsat for vold, er det afgørende, at vi møder dem, hvor de er – i en åben og respektfuld dialog. Ud fra den enkeltes situation og vilkår er det vores opgave at yde støtte og hjælp i de valg, kvinderne skal træffe.
Som rollemodeller via vores adfærd, er vi med til at højne tolerancen for beboerne, som bor på Viborg krisecenter.
Beboerne kan føle sig trygge i forhold til vores tavshedspligt.
Konflikter diskuteres på husmøder, hvor alle kvinder og minimum 1 stk. personale deltager. Der skrives referat fra møderne.
Vi tilstræber, at beboerne føler sig anerkendt.
Korte beslutningsveje er i højsædet.
Beboerne kan forvente og forlange, at personalet har en bred viden om vold i familien. At personalet holder sig ajour med ny lovgivning, nye teorier og nye metoder, og at de kan anvende dem i forhold til den enkelte kvinde og hendes eventuelle børn.
Vi ser muligheder frem for begrænsninger, og vi prøver gerne nye veje for at imødekomme beboernes ønsker og behov.

For ansatte og frivillige = personalegruppen.
Tryghed er afgørende for, at personalet kan yde deres optimale.
Vi søger at opnå denne tryghed på følgende måde:

Vi har respekt og anerkendelse for hinandens arbejdsopgaver og kompetencer.
Personalegruppen har stor handlefrihed indenfor de kendte rammer.
Vi har tillid til, at den enkelte handler i respekt for kvinder og børn. Vi er loyale overfor hinanden.
Vi giver plads til, at der kan tænkes højt, således at der bliver rum for refleksion og diskussion i personalegruppen.
Vi er opmærksomme på hinanden og vores signaler – vi er lyttende og stiller os til rådighed.
Faglig sparring bliver prioriteret og ses som et redskab til at højne det faglige arbejdsmiljø7.
Konflikter diskuteres når de opstår, og der søges beslutninger som alle kan bakke op omkring.
Vi taler med hinanden og ikke om hinanden.

For eksterne samarbejdspartnere.
Vi samarbejder gerne om kvindernes situation. Alle kontakter til eksterne samarbejdspartnere, er med kvindens accept. Ved underretninger vedrørende børnenes forhold, tilstræbes det, at kvinden orienteres om forholdet. Dette kræver ikke accept.
Vi ser tværfagligheden som en styrke og anerkender, at vi har brug for - og bruger - den ekspertise, som forefindes hos vore eksterne samarbejdspartnere.
Vi er fleksible og mobile i forhold til mødetidspunkter og –steder.
I møder med eksterne samarbejdspartnere taler og handler vi loyalt overfor vores arbejdsplads.
Sidst opdateret: 20.10.2014